Salient features of Indian culture. Do you know ?

Salient features of Indian culture

Contents

The Indian culture –

Two sides – Krishna Paksha and Shukla Paksha!
Three debts – Dev loan and Pitra loan and Rishi loan!
Four Yugas – Satyuga, Treta Yuga, Dwaparyuga and Kali Yuga!
Char Dham – Dwarka, Badrinath, Jagannath Puri, and Rameswaram Dham!
Charpeeth – Sharda Peeth (Dwarika), Jyotish Peeth (Joshimath Badridham), Govardhan Peeth (Jagannathpuri), and Srangeripith!
Four Vedas – Rivera, Atharveda, Yajurveda and Samveda!
Four Ashrams – Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, and Sannyas!
Four consciences – mind, intellect, mind, and ego!
Pancha Gavya – Cow ghee, milk, curd, cow urine, and cow dung!

Click here – How Lord Shiva came from beyond birth and death

Pancha Dev – Ganesh, Vishnu, Shiva, Goddess, and Surya!
Five elements – earth, water, fire, air, and sky!
Six Darshans – Vaiseshika, Nyaya, Samkhya Yoga, former Misansa and Uttar Misasa!
Sages – Vishwamitra, Jamadagni, Bhardwaj, Gautama, Atri, Vashishta, and Kashyapa!
Sapta Puri – Ayodhya Puri, Mathura Puri, Maya Puri (Haridwar), Kashi Kanchi (Shin Kanchi – Vishnu Kanchi), Avantika and, Dwarka Puri!

Eight Yoga – Yama, Niyam, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Meditation and Samadhi!
Eight Lakshmi – Aghad, Vidya, Saubhagya, Amrit, Kama, Satya, Bhoga and Yoga Lakshmi!
Nav Durga – Shail daughter, Brahmacharini, Chandraghanta, Kushmanda, Skandamata, Katyayani, Kalratri, Mahagauri and Siddhidatri!
Dash directions – East, West, North, South, Ishan, Netraya, Vyavya, Ignea, Akash, and Hades!
Main Dash Avatar – Matsya, Kachhap, Barah, Narasimha, Baman, Parashurama, Shri Ram, Krishna, Balarama and Kalki!

Click here – Earth is our mother, know the mythology of Earth

Brahmastra, Naryanastra, Pashupat, Agnayya Astra, Parjanya Astra or Sarpa Astra, Pannag Astra, Garud Astra, Shakti Astra, Farsa, Mace and Chakra.
Eleven Kaumara Rishis – Sanak, Snnand, Sanatan and Sanat Kumar, Marichi, Atri, Angira, Pulah, Kratu, Pulastya and Vasishta!
Twelve months – Chetra, Vaishakh, Jyeshtha, Ashadh, Shravan, Bhadrapada, Ashwin, Kartik, Margashirsha, Pausha, Magha, and Phagun!
Twelve zodiac signs – Aries, Brashabh, Gemini, Cancer, Leo, Libra, Brashricha, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Virgo, and Pisces!

Twelve Jyotirlingas – Somnath, Milkjuna, Mahakal, Omkaleshwar, Baijnath, Rameshwar, Vishwanath, Trimvakeshwar, Kedarnath, Dhuneshwar Bhimashankar, and Nageshwar!
Because The early castes of the twelve worlds – Devarshi, Deity, Gandharva, Kinnar, Rudra, Khas, Nasag, Garuda and Arun, Demon, Monster, Asura, and Vasu

Click here – Bilvriksha and Mahalakshmi story shiva tell to Mata parvati

Fourteen Manu – Svayambhuva Swaroshish, Uttam, Tamas, Revit, Chaksush, Vaivasvat, Arka, Savarni, Brahma Savarni, Dharma Savarni, Rudra Savarni, Rauchak, and Physics.
Smritiya – Manu, Vishnu, Atri, Harit, Yajnavalkya, Ushna, Angira, Yama, Aapastamb, Sarvat, Katyayani, Brahaspati, Parashar, Vyasa, Shaankhya has written, Daksha, Shatap, Vashishta!

So These are the main features of our Indian culture.

Leave a Comment